article

ตรวจราชการติดตามการดำเนินงาน จ.อุบลราชธานีและ จ.ชัยนาท
19 ก.ค. 2564
icon 340

นายปิยกร อภิบาลศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประชุมตรวจราชการติดตามการดำเนินงานตามมาตรการ แผนงาน และโครงการที่สำคัญ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรคของหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดชัยนาท โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) ณ ห้องประชุม 701 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3