article

ตรวจราชการ จ.ลำปาง
16 มิ.ย. 2564
icon 347

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประชุมตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายและผลการดำเนินงานตามมาตรการ แผนงาน โครงการของกระทรวงการคลังและรัฐบาล รวมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรคจากการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังในท้องที่จังหวัดลำปาง โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ห้องประชุม 701 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3