article

ตรวจราชการ จ.กำแพงเพชร
17 พ.ค. 2564
icon 265

นางวรนุช ภู่อิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังในท้องที่จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรค โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ณ ห้องประชุมสำนักตรวจสอบและประเมินผล กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4