article

ตรวจราชการ สท. กทม. 22
29 มี.ค. 2564
icon 424

นางสาวชุณหจิต  สังข์ใหม่ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจและผลการดำเนินงานตามมาตรการ แผนงาน โครงการสำคัญที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงรับฟังปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 อาคาร CAT Tower  ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8