article

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในสำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2564
23 มี.ค. 2564
icon 334

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9