article

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 4/2559
23 ธ.ค. 2559
icon 251

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6