article

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการลงทุนในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ครั้งที่ 11/2559
28 ธ.ค. 2559
icon 357

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผูัอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการลงทุนในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ครั้งที่ 11/2559 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7