article

ผอ.สศค. แถลงรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือน พ.ย. 2559 และผลการประชุม ครม. ในส่วนที่เกี่ยวข้องของกระทรวงการคลัง
28 ธ.ค. 2559
icon 388

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 และรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 นอกจากนี้ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ในส่วนที่เกี่ยวข้องของกระทรวงการคลัง ประกอบด้วย การขยายระยะเวลามาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ และการขยายเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อสนับสนุนกิจการเงินร่วมลงทุน และส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 (อ่านรายละเอียดจากข่าวแถลงกระทรวงการคลังฉบับที่ 172/2559, 173/2559 และไฟล์ข่าวที่แนบ)

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5