article

ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุม กยศ.ครั้งที่ 11
27 ธ.ค. 2559
icon 355

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 11/2559 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9