article

ปลัดกระทรวงการคลังเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 4
12 ม.ค. 2560
icon 467

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 4 โดยมีนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวรายงานและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า ทั้งในฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ องค์กรอิสระ องค์กรมหาชน รัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชน โดยหลักสูตร บงส. เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรที่สำคัญยิ่งของกรมบัญชีกลาง เพื่อเติมเต็มศักยภาพให้รอบรู้การบริหารการเงินการคลังภาครัฐ นำไปกำกับดูแลและบริหารจัดการด้านการเงินการคลังภายในหน่วยงานของตนเองได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้ง เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการเงินการคลังในระดับบริหารที่จะสามารถประสานความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต และเป็นกำลังสำคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งทางการเงินการคลังของประเทศต่อไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17
gallery-18
gallery-19
gallery-20
gallery-21