article

การประชุมการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
13 ม.ค. 2560
icon 433

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมอำนวยการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17
gallery-18
gallery-19
gallery-20
gallery-21
gallery-22