article

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
13 ม.ค. 2560
icon 402

นายยุทธนา หยิมการุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการในส่วนกลาง ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกรมฯ กระทรวงการคลัง และรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานรวมทั้งแนวทางแก้ไข เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5