article

การประชุมวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561
12 ม.ค. 2560
icon 467

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ เป็นประธานการประชุมวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุุม ดร. ป๋วย อึ้งภากร ชั้น 1 สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7