article

โฆษกกระทรวงการคลังแถลงข่าวผลการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง
25 ม.ค. 2560
icon 347

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง และนายสมชาย แสงรัตนมณีเดช รองอธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร ร่วมแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ซึ่งกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอออกไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.60 โดยมีการปรับเงื่อนไขบางส่วนในเรื่องของจำนวนการหักรายจ่ายจากเดิม 2 เท่า เหลือ 1.5 เท่าว่า มาตรการภาษีดังกล่าวเป็นการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีทำนองเดียวกับสิทธิประโยชน์ที่ได้ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 604) พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นมาตรการภาษีของเดิมที่สิ้นสุดไปแล้ว ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 (อ่านรายละเอียดจากไฟล์ข่าวที่แนบ)

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6