article

ธพว. แถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญสินเชื่อ SMART SMEs บัญชีเดียว
24 ม.ค. 2560
icon 472

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นางสาวพัดชา พงศ์กีรติยุต รองอธิบดีกรมสรรพากร นายพรเทพ การศัพท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ และนายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญสินเชื่อ SMART SMEs บัญชีเดียว เพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายสังคมผู้ประกอบการที่ดี ดำเนินธุรกิจโปร่งใส ตรวจสอบได้อยู่ในระบบบัญชีเดียว สินเชื่อ SMART SMEs บัญชีเดียว วงเงินโครงการรวม 10,000 ล้านบาท ให้กู้สูงสุดรายละ 15 ล้านบาท ดอกเบี้ยต่ำเพียง 5% ในปีแรก และปลอดชำระเงินต้นสูงสุด 12 เดือน ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี ใช้หลักประกันตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ ให้มีเงินทุนหมุนเวียน ลงทุน ขยาย หรือปรับปรุงกิจการ โดยเน้นผู้ประกอบการ 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่1 ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ ร้านขายยา ร้านทอง ร้านแว่นตา และธุรกิจท่องเที่ยว อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร บริษัทนำเที่ยว บริษัทเช่ารถ ร้านขายสินค้าที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว รวมถึงธุรกิจสปา และธุรกิจที่เกี่ยวข้องการท่องเที่ยว เป็นต้น กลุ่มที่ 2 ผู้ประกอบการนิติบุคคลทั่วไปที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ที่ประกอบธุรกิจ ค้าปลีก ค้าส่ง ผลิต หรือให้บริการ ทั้งนี้ ได้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการฯกับ 4 หน่วยงานพันธมิตร คือ กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ทั้งในรูปแบบสินเชื่อ หรือเงินร่วมลงทุน รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้และให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ ณ ห้องแก้ววิเชียร ชั้น 11 อาคารเอสเอ็มอีทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 (อ่านรายละเอียดจากไฟล์ข่าวที่แนบ)

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17
gallery-18
gallery-19
gallery-20