article

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
23 ก.พ. 2560
icon 433

นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 1 ณ จังหวัดหนองคาย ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7