article

อธิบดีกรมธนารักษ์แถลงข่าวการเปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสหกรณ์ไทย และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
23 ก.พ. 2560
icon 726

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ แถลงข่าวกรมธนารักษ์เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสหกรณ์ไทย และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community : AEC เพื่อเป็นที่ระลึกและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการส่งเสริมงานสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเป็นที่ระลึกในโอกาสสำคัญของประเทศไทยและประเทศอาเซียนตามลำดับ ซึ่งเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกทั้ง 2 วาระดังกล่าวได้ผ่านการอนุมัติหลักการจากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 15 และ 20 มิถุนายน 2559 และเป็นเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 2 โอกาสสุดท้าย ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เริ่มเปิดจ่ายแลกวันที่ 1 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 801 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11