article

กล่าวเปิดการสัมมนา Institutional Investors Forum:Thailand
23 ก.พ. 2560
icon 395

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานการสัมมนา Institutional Investors Forum:Thailand Investment Governance Code (I code) จัดโดย ก.ล.ต. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9