article

การประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ครั้งที่ 1/2560
25 ก.ค. 2560
icon 227

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น 3 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5