article

ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันและมูลค่ารวมของธุรกรรมระหว่างกันในแต่ละรอบบัญชี
29 พ.ค. 2563
icon 1964

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว  อนุมัติให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันและมูลค่ารวมของธุรกรรมระหว่างกันในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ออกไปอีก 8 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นแบบรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

          ข้อ 1 ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งต้องยื่นภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีออกไปเป็นภายใน 158 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ทั้งนี้ สำหรับการยื่นแบบรายงานข้อมูลดังกล่าวระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.. 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.. 2564

          ข้อ 2 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนนิติบุคคลที่ได้รับสิทธิขยายกำหนดเวลาตามข้อ 1 จะต้องยื่นแบบรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ฉบับปกติและฉบับเพิ่มเติมผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเท่านั้น  หากเป็นการยื่นแบบรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ฉบับปกติในรูปแบบของกระดาษ แม้ต่อมาจะได้ยื่นแบบรายงานข้อมูลดังกล่าวอีกครั้งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะไม่ได้รับสิทธิขยายกำหนดเวลาตามข้อ 1 หรือหากเป็นการยื่นแบบรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ฉบับปกติผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ต่อมาได้ยื่นแบบรายงานข้อมูลดังกล่าวอีกครั้ง ในรูปแบบของกระดาษ ก็จะไม่ได้รับสิทธิขยายกำหนดเวลาตามข้อ 1 เช่นกัน

 

แหล่งที่มา : https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/mfexreportcit.pdf