article

Cryptocurrency : ศึกษาให้เข้าใจก่อนลงทุน
8 ก.พ. 2562
icon 1158

ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้่ร่วมกับการทำธุรกรรมทางการเงินรวมถึงคริปโตเคอเรนซี สำหรับประเทศไทยคริปโตเคอเรนซียังไม่มีคุณสมบัติเป็นเงินที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย  >> เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

Link : https://www.bot.or.th/Thai/Segmentation/Pages/Cryptocurrency.aspx 

สำรวจ
ไม่มีข้อมูลแบบสำรวจ