CIO กระทรวงการคลัง

นางปานทิพย์ ศรีพิมล

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำกระทรวงการคลัง (CIO)
ตำแหน่งหน้าที่
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำกระทรวงการคลัง (CIO)
ตามคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 2359 ลงวันที่ 28 ต.ค.63
ติดต่อ
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-126-5800 โทรสาร -
วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
“เป็นองค์กรที่สร้างนวัตกรรม ICT ด้านการบริการและการบริหารเพื่อสนับสนุน การพัฒนาการคลังและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน”

ปฏิทินกิจกรรม CIO กระทรวงการคลัง