จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 11 ส.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อชุดข้าวสารอาหารแห้งพร้อมพวงมาลัย สำหรับใช้ใน การเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,360.00 3,360.00 รายละเอียด
2 11 ส.ค. 2566 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,125,990.00 5,125,990.00 รายละเอียด
3 9 ส.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 42,693.00 42,693.00 รายละเอียด
4 8 ส.ค. 2566 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาและติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,691,000.00 5,691,000.00 รายละเอียด
5 7 ส.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 117,136.50 117,136.50 รายละเอียด
6 3 ส.ค. 2566 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,583,650.00 3,583,230.00 รายละเอียด
7 26 ก.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาพาหนะรถบัสปรับอากาศและพาหนะรถยนต์ตู้ เพื่อรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง เรื่อง การเสริมสร้าง Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมีความสุขในการปฏิบัติงาน นำคว 121,000.00 121,000.00 รายละเอียด
8 25 ก.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อการจัดซื้อแบตเตอรี่รถราชการ จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,600.00 3,600.00 รายละเอียด
9 25 ก.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อผ้าต่วนสีฟ้า จำนวน 8 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17,600.00 17,600.00 รายละเอียด
10 25 ก.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อชุดข้าวสารอาหารแห้งพร้อมพวงมาลัย สำหรับใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 จำนวน 11 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,080.00 3,080.00 รายละเอียด