จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 21 ก.ย. 2565 เฉพาะเจาะจง ซื้อการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 202,972.00 202,972.00 รายละเอียด
2 23 ก.ย. 2565 เฉพาะเจาะจง จ้างการจัดจ้างทำเฟอร์นิเจอร์ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อัพเดทโครงการ 459,030.00 459,030.00 รายละเอียด
3 23 ก.ย. 2565 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลางกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อัพเดทโครงการ 2,460,000.00 2,460,000.00 รายละเอียด
4 23 ก.ย. 2565 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลางกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อัพเดทโครงการ 2,460,000.00 2,460,000.00 รายละเอียด
5 21 ก.ย. 2565 เฉพาะเจาะจง จ้างโครงการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัยบริเวณกลุ่มอาคารกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อัพเดทโครงการ 6,797,220.00 6,797,220.00 รายละเอียด
6 7 ก.ย. 2565 เฉพาะเจาะจง เช่าการเช่าบริการข้อมูลระบบข่าวในประเทศและข่าวต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อัพเดทโครงการ 840,000.00 840,000.00 รายละเอียด
7 23 ก.ย. 2565 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองระบบ New GFMIS Thai โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อัพเดทโครงการ 984,000.00 984,000.00 รายละเอียด
8 21 ก.ย. 2565 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อัพเดทโครงการ 416,654.00 416,654.00 รายละเอียด
9 21 ก.ย. 2565 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อัพเดทโครงการ 2,445,000.00 2,445,000.00 รายละเอียด
10 19 ก.ย. 2565 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบ Telepresence โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อัพเดทโครงการ 399,000.00 397,000.00 รายละเอียด