จ้างเหมาพาหนะรถบัสปรับอากาศ และจ้างเหมาพาหนะรถยนต์ตู้ เพื่อรับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
67059481023
งบประมาณ:
207,300.00
ราคากลาง:
207,300.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 28 พ.ค. 2567

article