ประกวดราคาจ้างโครงการดิจิทัลทรานส์ฟอร์ม กระทรวงการคลัง ด้วย e-form และ e-service ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่โครงการ:
66069428035
งบประมาณ:
55,042,000.00
ราคากลาง:
54,254,408.00
อีเมล์แอดเดรส:
tor-digital-transform@mof.go.th
หมายเลขโทรศัพท์:
02126-5900 ต่อ 3318,3307
หมายเลขโทรสาร:
022379790
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างและกำหนดราคากลาง โครงการดิจิทัลทรานส์ฟอร์ม กระทรวงการคลัง ด้วย e-form และ e-service ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เขตพญาไท แขวงพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศราคากลาง 28 มิ.ย. 2566
2 ประกาศราคากลาง 17 ก.ค. 2566

เอกสาร TOR

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดการประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) 28 มิ.ย. 2566 3 ก.ค. 2566
2 ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) 17 ก.ค. 2566 20 ก.ค. 2566

article