จ้างเหมาพาหนะรถบัสปรับอากาศ เพื่อเดินทาง รับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
65117368833
งบประมาณ:
63,000.00
ราคากลาง:
63,000.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 21 พ.ย. 2565

article