ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขระบบสนับสนุน สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่โครงการ:
64087692509
งบประมาณ:
2,050,000.00
ราคากลาง:
2,040,000.00
อีเมล์แอดเดรส:
-
หมายเลขโทรศัพท์:
๐๒-๒๗๓-๐๙๕๘ , ๐๒-๑๒๖-๕๙๐๐ ต่อ ๓๖๑๘
หมายเลขโทรสาร:
-
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศราคากลาง 6 ก.ย. 2564
2 ประกาศเชิญชวน 6 ก.ย. 2564
3 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 20 ก.ย. 2564

article