ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาและติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่โครงการ:
66079359271
งบประมาณ:
5,691,000.00
ราคากลาง:
5,691,000.00
อีเมล์แอดเดรส:
tor-solarcell@mof.go.th
หมายเลขโทรศัพท์:
02 126 5900 ต่อ 3646,3306
หมายเลขโทรสาร:
02 273 9790
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างและกำหนดราคากลาง โครงการจัดหาและติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก จังหวัดปทุมธานี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เขตพญาไท แขวงพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศราคากลาง 8 ส.ค. 2566
2 ประกาศเชิญชวน 17 ส.ค. 2566
3 เอกสารประกวดราคา 17 ส.ค. 2566
4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 18 ก.ย. 2566

เอกสาร TOR

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดการประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) 8 ส.ค. 2566 11 ส.ค. 2566

article