จ้างซ่อมแซมสาย Fiber Optic เส้นทางที่เชื่อมโยงระหว่างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ถึง กรมสรรพากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
66099006786
งบประมาณ:
43,709.50
ราคากลาง:
42,800.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 1 ก.ย. 2566

article