ประกวดราคาจ้าง จ้างดำเนินโครงการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่โครงการ:
66099694240
งบประมาณ:
3,583,650.00
ราคากลาง:
3,549,725.00
อีเมล์แอดเดรส:
mofinnovationhub@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์:
021265800 ต่อ 2565,2647
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างและกำหนดราคากลาง โครงการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 9 สำนักนโยบายและยุทธ์ศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศราคากลาง 29 ก.ย. 2566

เอกสาร TOR

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดการประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) 29 ก.ย. 2566 4 ต.ค. 2566

article