จ้าง การจ้างเหมาดำเนินการปฏิบัติงานและบำรุงรักษาระบบ GFMIS (Operation Maintenance O M) จำนวน 8 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
66099664357
งบประมาณ:
144,666,000.00
ราคากลาง:
144,666,000.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศราคากลาง 29 ก.ย. 2566
2 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 29 ก.ย. 2566

article