จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
66079416657
งบประมาณ:
5,125,990.00
ราคากลาง:
5,125,990.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 11 ส.ค. 2566

article