ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 หนา ๘๐ แกรม จำนวน ๔,๕๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
65067391997
งบประมาณ:
457,425.00
ราคากลาง:
457,425.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 22 มิ.ย. 2565

article