จ้างเหมาพาหนะรถบัสปรับอากาศ และรถยนต์ตู้ เพื่อรับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเสริมสร้างแนวคิดเพื่อปรับชีวิตสู่จุดหมาย สุขเกษม วัยเกษียณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
67069573015
งบประมาณ:
60,500.00
ราคากลาง:
60,500.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 3 ก.ค. 2567

article