ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่โครงการ:
66079424344
งบประมาณ:
3,583,650.00
ราคากลาง:
3,583,230.00
อีเมล์แอดเดรส:
Mofinnovationhub@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์:
0 2126 5800 ต่อ 2565
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้าง และกำหนดราคากลาง จ้างดำเนินโครงการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 9 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศราคากลาง 3 ส.ค. 2566
2 ประกาศเชิญชวน 10 ส.ค. 2566
3 ยกเลิกประกาศเชิญชวน 18 ก.ย. 2566

เอกสาร TOR

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดการประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) 3 ส.ค. 2566 8 ส.ค. 2566

article