รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคลัง 4 นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคลัง 4 นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4
ประกาศเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2550
8 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร)/ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ /สำนักงานเลขานุการกรม (ชั้น6 อาคาร 3)
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ประกาศรายชื่อ (สอบสัมภาษณ์ครั้งที่ 1), (สอบสัมภาษณ์ครั้งที่ 2)
ประกาศขึ้นบัญชี : ประกาศรายชื่อ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
- รายละเอียดการรับสมัคร
icon

article