รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการและบัญชีปฎิบัติการ (ใช้บัญชีของกรมบัญชีกลาง) และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฎบัติการ (ใช้บัญชีของกรมการขนส่งทางบก)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการและบัญชีปฎิบัติการ (ใช้บัญชีของกรมบัญชีกลาง) และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฎบัติการ (ใช้บัญชีของกรมการขนส่งทางบก)
ประกาศเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2560
0 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ประกาศรายชื่อ
ประกาศขึ้นบัญชี : ประกาศรายชื่อ

article