รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1.นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา 2.พนักงานฝ่ายศิลป์ จำนวน 1 อัตรา 3.พนักงานโทรศัท์ จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1.นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา 2.พนักงานฝ่ายศิลป์ จำนวน 1 อัตรา 3.พนักงานโทรศัท์ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2561
3 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน : ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ประกาศรายชื่อ
ประกาศขึ้นบัญชี : ประกาศรายชื่อ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
- รายละเอียดการรับสมัคร
icon

article