ประกาศ สป.กค. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ต.นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินฯ
ประกาศ สป.กค. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ต.นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินฯ
ประกาศเมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2567
1 อัตรา

article