รับสมัครเจ้าหน้าที่ในตำแหน่ง - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ระดับกลาง - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ระดับต้น - เจ้าหน้าที่บริหารเงินทุน ระดับต้น - เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน ระดับกลาง
รับสมัครเจ้าหน้าที่ในตำแหน่ง - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ระดับกลาง - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ระดับต้น - เจ้าหน้าที่บริหารเงินทุน ระดับต้น - เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน ระดับกลาง
ประกาศเมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2549
0 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
- 1556615043
icon

article