รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งสมุห์บัญชี จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งสมุห์บัญชี จำนวน 1 อัตรา
ประกาศเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2551
1 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) อาคารทิปโก้ ชั้น32 เลขที่ 118/1 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพ 10400 โทร 0 2357 3510-7 โทรสาร 0 2357 3519

article