การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ประกาศเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2551
0 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อาคารกรมบัญชีกลาง 3 ชั้น 7 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 โทร. 02-298-5880-9 ต่อ 6730 , 6717
ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน : ประกาศรายชื่อ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
- รายละเอียดการรับสมัคร
icon
- 1552038432
icon
- 1552038432
icon

article