คณะกรรมการเตรียมการบังคับใช้ ร่าง พรบ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก เรื่อง รับสมัครพนักงาน จำนวน 21 อัตรา
คณะกรรมการเตรียมการบังคับใช้ ร่าง พรบ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก เรื่อง รับสมัครพนักงาน จำนวน 21 อัตรา
ประกาศเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2551
21 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : สำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน ชั้น 6 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 โทร 02-273-9020 ต่อ 3679 e-mail : FMG_PMDIA@bot.or.th , peera997@mof.go.th
ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน : ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ประกาศรายชื่อ, ประกาศกำหนดการทดสอบความรู้เฉพาะด้าน
ประกาศขึ้นบัญชี : ประกาศรายชื่อ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
- รายละเอียดการรับสมัคร
icon
- 1552036629
icon

article