รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
ประกาศเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2552
0 อัตรา

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นิติกรปฎิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (ชั้น 6 อาคาร 3) ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทร.0-2298-5880-9 ต่อ 6642, 6643

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
- รายละเอียดการรับสมัคร
icon

article