สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศ (นักบริหาร 9)
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศ (นักบริหาร 9)
ประกาศเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2552
0 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : ยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารงานกลาง อาคารทิปโก้ ชั้น 16 ถ.พระราม 6 กรุงเทพฯ 10400 เว้นวันหยุดราชการ โทร.02-3573100 ต่อ 3110-2 หรือ www.parliament.go.th

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
- รายละเอียดการรับสมัคร
icon

article