การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ประกาศเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2552
0 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : กลุ่มบริหารงานบุคคล /สำนักพัฒนาองค์กรและบริหารงานบุคคล ( ชั้น 6 อาคาร 1) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ประกาศรายชื่อ

article