การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน
ประกาศเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2552
0 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) อาคารทิปโก้ ชั้น 32 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400 ในวันและเวลาทำการ ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
- รายละเอียดการรับสมัคร
icon

article