รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทบริหารระดับต้น สายนักบริหาร (ตำแหน่งนักบริหาร 9 เดิม)
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทบริหารระดับต้น สายนักบริหาร (ตำแหน่งนักบริหาร 9 เดิม)
ประกาศเมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2552
0 อัตรา

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทบริหารระดับต้น สายนักบริหาร (ตำแหน่งนักบริหาร 9 เดิม)
ตำแหน่ง รองอธิบดี กรมบัญชีกลาง
ตำแหน่ง รองอธิบดี กรมศุลกากร
ตำแหน่ง รองอธิบดี กรมสรรพสามิต
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
- รายละเอียดการรับสมัคร
icon

article