รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานใน สคร.
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานใน สคร.
ประกาศเมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2552
23 อัตรา

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานใน สคร.
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ (21 อัตรา)
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (1 อัตรา)
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน (1 อัตรา)

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (ชั้น 6 อาคาร 3) ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทร.0-2298-5880-9 ต่อ 6642, 6643

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
- รายละเอียดการรับสมัคร
icon

article